Brak albumu w roon

Roon nie widzi nowego albumu zespołu Pink Freud piano forte brutto netto, w Tidal jest.

Courtesy of Google.

No album in roon
Roon sees no gross net piano forte new album by the band Pink Freud, Tidal’s.

Checking, I think the latest album has only just been released. It will take a few days to come into Roon’s database.

Sprawdzam, myślę, że najnowszy album dopiero co został wydany. Wprowadzenie do bazy danych Roon zajmie kilka dni.

Tak poprawnie, to polski zespół Pink Freud

Please accept my apologies.

I can see Pink Freud when I search with the magnifying glass. Can you post a screenshot of what you see?

Proszę przyjmij moje przeprosiny.

Kiedy wyszukuję przez lupę, widzę „Pink Freud”. Czy możesz opublikować zrzut ekranu tego, co widzisz?

Yes, only released yesterday. You just need to wait a bit until it makes its way into Roon. It typically takes a day or two. It will come.

Tak, wydany dopiero wczoraj. Musisz tylko trochę poczekać, aż trafi do Roon. Zwykle zajmuje to dzień lub dwa. To przyjdzie.

Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam

1 Like

A vám, užijte si hudbu

This topic was automatically closed 36 hours after the last reply. New replies are no longer allowed.