FS: ifi ipurifier

Hi!
Selling ifi ipurifier.

Will ship worldwide.

70$+shipping